Your search results

9 consells per tenir un magatzem més sostenible

Cada cop sentim més a parlar de termes com eco-friendly, sostenible, renovable…, i no només aplicats a sectors B2C com la moda o l’alimentació. Com ja hem comentat en un article anterior, el sector industrial és cada cop més conscient de l’impacte mediambiental que generen les seves activitats, i moltes empreses ja han endegat plans a curt, mig i llarg termini per ser més sostenibles, el que s’anomena going green o ecologització.

És un procés de canvi i adaptació que pot semblar feixuc, però que de fet té molts avantatges per a la indústria. El més evident és la protecció del medi ambient, per exemple amb la reducció de la petjada de carboni o la implementació de processos d’economia circular. Però el fet de ser una empresa «més verda» també en millora la imatge de cara al seu personal, públic objectiu i proveïdors, incrementa el valor afegit dels seus productes i serveis, i pot suposar un estalvi de costos energètics.

Tanmateix, sovint no és fàcil per a les empreses industrials decidir per on començar a «ecologitzar-se»: cal canviar i adaptar processos, instal·lacions, subministraments energètics i, el que pot ser encara més complicat, canviar la cultura empresarial i les rutines i processos de treball establerts.

En aquest article us donem algunes idees per fer el vostre magatzem més sostenible, i al mateix temps incrementar-ne l’eficiència i la productivitat, i reduir els costos.

1. La il·luminació, més eficient i econòmica

Una de les formes més fàcils per fer més sostenible el nostre magatzem és instal·lar un sistema d’il·luminació intel·ligent o, com a mínim, més eficient. Al mateix temps que som energèticament més eficients i sostenibles, estalviem costos, un factor encara més interessant amb l’actual increment del preu de l’energia.

Per exemple, podem instal·lar LEDs en comptes de les alternatives fluorescents o incandescents, ja que encara que inicialment són més cars, consumeixen entre un 30% i un 70% menys d’electricitat i tenen una vida útil molt més llarga.

Un altre consell és fer servir sensors per regular la il·luminació en determinades zones del magatzem. Aquest simple fet pot reduir dràsticament el consum d’energia. Hi ha dos tipus de sensors: els que només s’encenen quan detecten activitat, i els que detecten la llum ambiental, i ajusten la seva lluminositat en funció de la quantitat de llum ambiental que estigui entrant a cada moment.

En aquest sentit, i sempre que sigui possible, és recomanable fer servir llum natural. Què pot ser més econòmic i eficient?

2. Els panells solars, un sistema cada cop més estès

L’autoconsum energètic és una opció cada cop més estesa entre empreses i particulars. En el sector industrial, tot i que difícilment pot proporcionar tota l’energia necessària per a una activitat productiva, sí que pot ser un complement que permeti estalviar costos i reduir alhora l’impacte mediambiental del consum energètic. A més, en els darrers anys els canvis econòmics i legislatius han afavorit aquest sistema. Per altra banda, tot i que el benefici mediambiental és immediat des que els instal·lem, cal tenir en compte que la inversió econòmica es rendibilitza a llarg termini.

3. Inverteix en equipaments energèticament eficients

Més enllà de la il·luminació, un magatzem industrial compta habitualment amb equipaments que consumeixen energia. Quan calgui renovar equips o maquinària que funcionin amb electricitat o carburant podem optar per d’altres que funcionin amb energies alternatives o, si no és possible, que garanteixin un consum més reduït. En general, com més antiga és la maquinària, més consumeix.

Per exemple, si fem servir muntacàrregues i encara en tenim les antigues carretes elevadores que funcionaven amb gasoil o gas, fem el canvi a les elèctriques, energèticament molt més eficients.

4. Facilita la regulació de la temperatura

L’ús d’aires condicionats o de sistemes de calefacció, en funció de l’època de l’any, té un fort impacte en el medi ambient. El primer que caldria fer és assegurar-nos que les instal·lacions estiguin ben aïllades. Si l’aïllament està deteriorat o és insuficient, perdrem fred i calor, la qual cosa ens fa emprar més energia en mantenir una climatització adient.

Els termòstats programables són una altra opció que redueix l’impacte ambiental i ens estalvia despesa energètica. Els termòstats antics mantenen la mateixa temperatura durant tot el dia, sense tenir en compte l’activitat, mentre que els programables es poden ajustar per hores d’ús.

Una altra idea en relació a l’optimització de la climatització és la instal·lació de ventiladors HVLS (high volume – low speed). Els edificis amb sostres alts, com els magatzems industrials, solen patir el que s’anomena estratificació tèrmica a l’hivern, és a dir, l’aire calent puja i el fred es queda a prop del nivell del sòl. Això implica que cal fer treballar els sistemes de calefacció entre 2 i 3 vegades més per mantenir el confort tèrmic. Un ventilador HVLS el que fa és moure l’aire calent i distribuir-lo per tota la instal·lació per evitar que quedi al sostre.

5. Reduir, reutilitzar i reciclar

La indústria productiva és un dels sectors que més materials de rebuig genera, però també pot fer molt per reduir l’impacte mediambiental dels residus. Què podem fer?

  • Reduir l’ús de materials no reaprofitables, com per exemple no fer servir caixes de cartró per emmagatzemar o llençar deixalles si podem fer servir contenidors metàl·lics reutilitzables, o eliminar els plàstics d’un sol ús.
  • Reutilitzar materials, per exemple substituint palets de plàstic per palets de bloc o de plàstic reutilitzables, que a més tenen una vida útil més llarga que els de fusta.
  • Reciclar tant com sigui possible. El paper, el metall i el plàstic es poden processar i reaprofitar. Fins i tot es pot mirar d’establir algun acord amb empreses de reciclatge que ens estalviï processar-ho nosaltres o portar-lo a les instal·lacions de reciclatge adients.

El packaging en els magatzems industrials sol ser l’àrea més susceptible de millora en el vessant de sostenibilitat. Podem analitzar si estem fent servir el mínim material per packaging possible, i optar per materials d’embalatge biodegradables i provinents d’un procés d’economia circular.

6. Instal·la un «sostre verd»

Vols anar un pas més enllà? Instal·la un «sostre verd» a la teva nau o magatzem industrial. Aquests sostres fan servir vegetació per reduir les càrregues tèrmiques de l’edifici, és a dir, contribueixen a l’aïllament i, per tant, a l’eficiència energètica. A més, les plantes contribueixen a purificar l’aire.

Una altra alternativa que també contribueix a l’eficiència energètica són els «sostres freds», que fan servir material reflectant de color clar o pintura blanca per reflectir la radiació solar.

7. Potencia el cross-docking

El cross-docking, que evita que les mercaderies s’emmagatzemin, sinó que les distribueix directament des del moll o espai de càrrega, és un sistema més eficient, ja que redueix el temps de lliurament i les necessitats d’espai i recursos d’emmagatzematge.

8. Una indústria sense paper

La producció de paper té un fort impacte mediambiental, i tot i que es pot reciclar, el més eficient a nivell mediambiental és evitar-ne l’ús tant com sigui possible. Així, contribuïm a evitar la desforestació, a reduir les emissions de CO2 i el consum d’aigua, i a reduir la producció de residus.

Una de les formes més esteses de minimitzar l’ús del paper en un magatzem és la implementació d’un SGA o software de gestió de magatzems, que digitalitza la informació i els processos. En general, la digitalització és la solució per evitar el paper en moltes de les tasques diàries de gestió de la indústria.

9. Teletreball i indústria?

Tot i que el teletreball a la indústria és un tema complex, també és una opció a valorar en la mesura que sigui possible. A més dels beneficis per al personal, que estalvien temps en desplaçaments i poden conciliar millor feina i vida personal, la reducció de l’ús de transport tant públic com privat es tradueix en un menor consum de benzina i altres combustibles, i per tant en una reducció de les emissions de CO2.

I tu, quines accions pots endegar o ja has dut a terme per fer més sostenible el teu magatzem industrial?

 

Fonts: Damotech, All Things Supply Chain, Symbia Logistics.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings