Your search results

Què és un sòl industrial contaminat i què implica?

17 desembre 2020

El sòl industrial contaminat és un problema que afecta molts terrenys arreu d’Espanya. Tot i que al 2011 es va aprovar una llei per regular-ho, a dia d’avui encara és un factor que cal tenir en compte si volem adquirir un terreny per construir-hi una nau industrial.

El problema es va originar quan les normatives mediambientals eren encara inexistents o insuficients, i en molts indrets es van desenvolupar activitats industrials que provocaven un grau més o menys elevat de contaminació al sòl, sovint per vessaments o filtracions de substàncies tòxiques que provoquen una degradació de la qualitat del sòl.

Què és el sòl industrial contaminat?

Un sòl industrial contaminat, com ja hem apuntat abans, és un sòl que presenta substàncies químiques perjudicials i/o nocives, la qual cosa limita o impedeix que s’hi puguin desenvolupar activitats, ja siguin humanes, o simplement vida animal i vegetal.

És a dir, si un sòl industrial presenta contaminació per sobre dels nivells permesos, no hi podrem desenvolupar activitats, ja que representa un risc per a la salut de les persones, entre altres efectes.

*Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

Com podem veure, l’activitat industrial és una de les principals causes del sòl contaminat. Per tant, si volem adquirir un terreny qualificat com a sòl industrial, i on per tant s’hi havia desenvolupat alguna activitat, cal que ens assegurem abans que no presenta uns nivells de contaminació per sobre dels permesos.

Com determinem si el sòl està contaminat?

Per determinar si un sòl està contaminat, cal tenir en compte tres factors:

  • El grau de concentració de substàncies
  • L’exposició del sòl a aquests agents contaminants per diverses vie
  • Com de tòxiques són les substàncies a què s’exposa el sòl.

Per calcular-ho, cada comunitat autònoma estableix els seus nivells genèrics de referència (NGR). Pots consultar en aquest web els que són aplicables a Catalunya.

Un estudi de la qualitat del sòl determinarà si el sòl industrial que volem adquirir té uns nivells de contaminació per sobre dels permesos. El Decret 265, de 30 de setembre de 2008, d’inventari de sòls que suporten o han suportat activitats o instal·lacions potencialment contaminants recull una relació d’aquestes ubicacions.

Per tant, el primer que hem de fer és consultar si el terreny que volem adquirir està inscrit en aquest registre. Però pot ser que aquest lloc encara no hagi estat inscrit o no s’hi hagin fet els estudis necessaris sobre la qualitat del sòl. Aleshores tenim la possibilitat de sol·licitar-ne un nosaltres mateixos a una empresa especialitzada, que determini si el sòl presenta o no algun grau de contaminació que suposi un risc per a la salut o el medi ambient. Aquest estudi històric ens permetrà:

  • Confirmar si hi ha substàncies contaminants al sòl que puguin implicar un risc per a la salut o el medi ambient. S’identifiquen les diferents substàncies trobades i en quin grau.
  • Confirmar com es distribueix a nivell d’espais la contaminació.
  • Obtenir dades rellevants per a la fase següent, és a dir, la descontaminació del sòl.

Normatives que regulen la contaminació del sòl industrial

Per sort, podem pensar que el problema es reduirà de forma gradual, ja que actualment hi ha diverses normatives europees, estatals i regionals que regulen aquesta contaminació.

Normativa sobre Emissions Industrials (EI), i Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (IPPC)

Normativa sobre responsabilitat mediambiental

Normativa sobre activitats potencialment contaminants del sòl

També pots consultar el Decret 60/2015 sobre entitats col·laboradores del medi ambient.

 

En resum, abans d’adquirir un terreny per construir una nau industrial, cal que ens assegurem de la qualitat del sòl, per evitar despeses de descontaminació posteriors, o bé que no hi puguem desenvolupar l’activitat industrial prevista.

 

Fonts: Agència de Residus de Catalunya, OfiGeo

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings