Your search results

Naus industrials per a la indústria alimentària: Què cal tenir en compte?

Quan triem una nau industrial per a la nostra empresa, ja sigui per iniciar una nova activitat, per ampliació o per trasllat a una ubicació més idònia, hem de tenir en compte molts factors. Dins d’aquests factors, n’hi ha que vindran determinats per la pròpia naturalesa de l’activitat que hi vulguem dur a terme, com per exemple en el cas del sector alimentari, que està sotmès a normatives molt estrictes en qüestions com l’emmagatzematge i la conservació dels aliments, i la higiene dels espais.

Les naus on es conserven i/o processen aliments són especialment vulnerables a la contaminació, ja que treballen amb materials orgànics que es descomponen amb relativa rapidesa. La contaminació d’un sol dels components o ingredients pot provocar el malbaratament de tota la producció, amb les consegüents pèrdues econòmiques i endarreriments en els lliuraments, per no esmentar els potencials riscos per a la salut si la incidència no es detecta a temps.

Els prerequisits de la indústria alimentària o APPCC

Per això, la indústria alimentària ha de complir una sèrie de prerequisits, anomenats APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític), i que consisteixen una sèrie de plans o bones pràctiques que cal seguir per garantir la seguretat, la higiene i, en general, el bon funcionament d’aquesta indústria. Els prerequisits poden incloure els punts següents, tot i que es poden adaptar en funció de la tipologia i necessitats específiques de cada empresa alimentària. Es poden establir plans per a:

 • Control de l’aigua
 • Neteja i desinfecció
 • Control de plagues i altres animals no desitjats
 • Formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
 • Control dels proveïdors
 • Traçabilitat
 • Control de temperatures
 • Manteniment de les instal·lacions i els equipaments
 • Control de al·lèrgens
 • Control de subproductes

Les naus industrials amb càmeres de refrigeració

Un dels punts més crítics sol ser si l’empresa necessita o no que la nau industrial disposi de càmeres de refrigeració per conservar les matèries primeres o els aliments processats o no. Si per exemple necessita càmeres de refrigeració, ha de valorar:

 • L’estat i antiguitat de les càmeres frigorífiques.
 • La mida de les càmeres, si és suficient no només per a les necessitats actuals, sinó almenys a mig termini.
 • Incloure-les dins del pla de manteniment, de control de temperatures i del pla de neteja i desinfecció, a més de formar el personal en el seu ús adequat.

En el Reial Decret 168/1985, de 6 de febrer, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-Sanitària sobre «Condicions Generals d’Emmagatzematge Frigorífic d’Aliments i Productes Alimentaris», es recullen els requisits sobre la disposició, el disseny, la construcció, la ubicació i la mida dels locals destinats als productes alimentaris refrigerats.

Altres normatives a tenir en compte

A més, a l’hora de valorar una nau industrial per a instal·lar-hi una empresa alimentària hem de tenir en compte la normativa descrita en el Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i el Reial Decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d’aplicació, entre altres normatives més específiques del subsector en què operi la indústria alimentària en concret.

També és important saber si el lloc on volem instal·lar la nostra empresa té alguna restricció municipal pel que fa a la nostra activitat, o si al polígon hi ha indústries que puguin originar contaminació creuada. Per tant, és important que a l’hora de buscar una nau industrial per a una empresa d’alimentació indiquem d’entrada quina és la nostra activitat i els requisits mínims que necessitem, i fins i tot valorar si volem una nau ja condicionada per a aquesta activitat, per exemple que ja compti amb una zona de refrigeració i manipulació d’aliments adequada, o bé ens la volem condicionar perquè s’adapti al 100% als nostres processos.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings