Your search results

Naus industrials amb pont grua: Tot allò que necessites saber

Hi ha moltes empreses que, per la seva activitat, necessiten una nau industrial amb pont grua, com pot ser el cas de la indústria manufacturera, la construcció o logística, entre d’altres. La capacitat d’aquesta maquinària per aixecar i transportar càrregues pesades de forma eficient i segura fa que calgui menys esforç físic per part de les persones que hi treballen, minimitza els riscos associats a la manipulació manual de càrregues i, en general, millora la productivitat.

Per altra banda, no totes les naus industrials disposen de pont grua o tenen les característiques suficients per instal·lar-n’hi una. Així doncs, què hem de tenir en compte si necessitem un pont grua per dur a terme la nostra activitat?

Què és un pont grua?

Bàsicament, és una estructura metàl·lica que es fa servir per aixecar i moure càrregues pesades, sobretot en entorns industrials. Es compon d’una biga principal o biga pont que s’estén horitzontalment sobre l’àrea de treball, i es desplaça al llarg de rails o carrils instal·lats a la part superior de les columnes o suports.

Està equipat amb un mecanisme d’elevació que es desplaça verticalment al llarg de la biga pont, i que pot estar equipat amb diferents tipus de ganxos o dispositius de subjecció per agafar i aixecar la càrrega de manera segura.

Habitualment, es fan servir per:

 • Càrrega i descàrrega de mercaderies pesades a camions, contenidors o àrees d’emmagatzematge.
 • Moviment de materials pesants dins de la nau, per exemple entre diferents àrees de producció.
 • Emmagatzematge de materials en alçada.
 • Moviment de components dins del procés de fabricació.
 • Manteniment d’equips, per elevar maquinàries pesades que han de ser revisades o reparades.
 • Manipulació de contenidors.

Hi ha diferents classes de ponts grua, com el pont grua monorail, el birriel, el suspès o el pont grua sobre patins.

Els ponts grua es poden adaptar segons les necessitats específiques de la nau industrial i les càrregues que cal manipular. Per exemple, es poden ajustar capacitats de càrrega, mides, velocitats de desplaçament i altres paràmetres que l’empresa requereixi.

Quins avantatges té comptar amb un pont grua en una nau industrial?

En alguns sectors industrials comptar amb un pont grua és més aviat una necessitat, no una opció. Però hi ha altres indústries que, per la seva mida o activitat, no el necessiten però el fan servir per optimitzar la feina. Quins avantatges té?

 • Facilita la manipulació de càrregues pesades: La seva funció principal és aixecar i moure càrregues pesades de forma eficient i segura, la qual cosa facilita la càrrega i descàrrega de mercaderies o el transport de materials dins de la mateixa nau.
 • Incrementa la productivitat: Pot aixecar i moure càrregues en menys temps que els mètodes de manipulació manual.
 • Estalvi de costos: En automatitzar part del procés de manipulació de càrregues, el pont grua pot reduir la necessitat de mà d’obra manual intensiva.
 • Més seguretat: L’ús d’un pont grua en lloc de la manipulació manual de càrregues pesades redueix el risc de lesions per als treballadors i ajuda a prevenir accidents.
 • Flexibilitat i abast: Els ponts grua es poden desplaçar al llarg de la nau industrial, cosa que proporciona un ampli abast i àrea de cobertura.
 • Optimització de l’espai: Permet maximitzar l’ús de l’espai en la nau industrial, ja que poden aixecar i apilar càrregues en prestatgeries o àrees d’emmagatzematge en alçada.

Característiques d’una nau industrial amb pont grua

No totes les naus industrials tenen les característiques adequades per instal·lar-hi un pont grua, cal que tingui uns mínims d’infraestructura:

 1. Alçada lliure: Cal comptar amb una alçada lliure adequada a la nau per permetre que el pont grua operi sense restriccions. Això implica una distància suficient des del terra fins al sostre per permetre que la càrrega s’elevi a l’alçada necessària sense problemes.
 2. Resistència estructural: La nau industrial ha de comptar amb una estructura sòlida i resistent capaç de suportar les càrregues generades pel pont grua i les càrregues que s’aixecaran. Les bigues i els pilars han de ser prou robusts per suportar les tensions i forces exercides durant el funcionament del pont grua.
 3. Sistema de rails o carrils: Una nau industrial amb pont grua sol tenir un sistema de rails o carrils instal·lat al llarg de la seva longitud. Aquests rails permeten que el pont grua es desplaci horitzontalment per la nau.
 4. Capacitat de càrrega: La nau industrial ha d’estar dissenyada per suportar les càrregues màximes previstes per al pont grua i assegurar que l’estructura sigui prou resistent per evitar qualsevol risc de col·lapse o dany.
 5. Sistema elèctric: Una nau industrial amb pont grua ha de tenir un sistema elèctric adequat per alimentar el pont grua i altres equips associats. Això inclou punts d’alimentació elèctrica estratègicament ubicats i dimensionats correctament.
 6. Accés i espai de maniobra: La nau ha de tenir suficient espai per a l’entrada i la sortida dels camions de càrrega, així com per al moviment del pont grua i la càrrega dins la nau. Això implica una distribució adequada de les àrees d’emmagatzematge i un disseny que faciliti la circulació segura i eficient.
 7. Seguretat: Una nau industrial amb pont grua ha de complir amb les normatives i estàndards de seguretat corresponents, per exemple, barreres de protecció, llums d’advertiment, alarmes de moviment i sistemes de detecció de proximitat per prevenir accidents.

Què cal tenir en compte a l’hora d’instal·lar un pont grua en una nau industrial?

Si volem instal·lar un pont grua, cal tenir en compte certs aspectes. En el punt següent analitzarem si és millor llogar una nau industrial amb pont grua, o comprar la nau i instal·lar-lo pel nostre compte.

En el cas que optem per instal·lar el pont grua, potser perquè ja tenim una nau en propietat o perquè ens cal ampliar l’activitat, hem de tenir present:

 • Normatives i regulacions tant del nostre sector i activitat com les regulacions locals i nacionals que regeixen la instal·lació i l’operativa amb ponts grua.
 • Anàlisi de càrrega: Cal fer una anàlisi exhaustiva de les càrregues i capacitats requerides per al pont grua, com el pes màxim de càrrega que s’aixecarà, la freqüència d’ús, la longitud i l’alçada d’elevació necessària.
 • Formació i seguretat: Els operadors i el personal han de rebre formació adequada sobre l’ús segur i correcte del pont grua. També cal establir procediments de seguretat i protocols d’operació per evitar accidents.
 • Manteniment: Cal fer inspeccions periòdiques, lubricació de components, verificació de cables i cadenes i reparacions necessàries.

A més, hem de tenir en compte els requeriments de disseny estructural, espai i alimentació elèctrica de la nau que hem esmentat en el punt anterior.

És millor llogar una nau industrial amb pont grua o instal·lar-la jo?

Una de les preguntes que ens solen fer les empreses és si recomanem llogar una nau industrial amb pont grua ja instal·lat, o instal·lar-lo per compte propi. Aquí hi ha diferents factors a valorar.

En primer lloc, cal veure si hi ha disponibilitat de naus industrials amb pont grua que compleixin amb els nostres requisits, no només pel que fa al pont, sinó respecte a la mida, estat i ubicació de la nau.

Els costos són un altre factor decisiu. El fet de llogar pot ser més econòmic a curt termini, però si la necessitat és a llarg o mig termini, pot ser més rendible instal·lar-lo nosaltres mateixos.

Evidentment, també hem de valorar si en farem un ús esporàdic o temporal, o si tenim previst un trasllat o ampliació de l’activitat que pot afectar els requeriments respecte del pont grua. En el cas que no sigui així, i que n’haguem fer un ús a llarg termini i freqüent, pot ser més rendible instal·lar el nostre propi pont, ja que tindrem més control sobre la instal·lació, i podrem adaptar-lo millor a les nostres necessitats i normatives.

En resum, la decisió dependrà de factors com les necessitats de l’empresa, el pressupost, l’ús previst i l’oferta disponible en el mercat. Consulta aquí les naus industrials amb pont grua que tenim disponibles!

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings