Your search results

La normativa contra incendis en naus industrials

12 setembre 2018

Les mesures de protecció contra incendis en naus industrials ens ajuden a garantir no només la protecció de la nau en si i dels materials i maquinària que contingui, sinó especialment la seguretat de les persones que hi treballen. 

Per aquest motiu, la normativa imposa un ampli ventall de mesures per prevenir els incendis i, en el cas que es produeixin, evitar-ne la propagació i facilitar-ne l’extinció, així com prevenir els danys materials i les víctimes.

Tanmateix, tant la normativa aplicable com les mesures específiques que cal aplicar a cada nau depenen, en una primera instància, de l’activitat a què es destini la nau, i en segona a la mida (metres quadrats). És doncs una casuística força àmplia, per això en aquest article mirarem de fer només una aproximació general al tema.

MESURES DE SEGURETAT PASSIVES

D’entrada, si tenim una nau amb activitat industrial, entesa com a qualsevol tipus d’activitat de transformació de la matèria primera, incloent-hi l’embalatge i el reciclatge, haurem de tenir en compte en primer lloc el CTE (Codi Tècnic d’Edificació), que afecta bàsicament a les característiques estructurals de l’edifici. 

Són el que se sol anomenar mesures de seguretat passives, que afecten al projecte, construcció, ús i manteniment de la nau industrial, i que estan recollides en el Document Bàsic (DB-SI) del Codi Tècnic.

La ignifugació és un vessant molt important de la protecció passiva, i consisteix a millorar la capacitat de tolerància al foc de determinades parts estructurals de la nau. La ignifugació pot aconseguir-se a través dels materials que es fan servir a la construcció de la nau (amb additius a la fabricació del propi material), o afegint posteriorment un recobriment ignífug a parts ja construïdes.

Per exemple, les naus industrials han d’estar sectoritzades, és a dir, estar aïllades amb murs contra incendis (ignífugs) respecte de les naus veïnes. En funció de l’activitat, determinades àrees de la nau també s’han de sectoritzar. Les estructures metàl·liques també s’han d’ignifugar.

Podríem dir que les mesures de protecció passiva miren de millorar la resistència estructural de l’edifici davant d’un incendi i assegurar-ne les vies d’evacuació.

MESURES DE PROTECCIÓ ACTIVA

Les mesures de protecció activa fan referència al conjunt d’instal·lacions de protecció contra incendis, que tenen la mateixa finalitat que les mesures passives: evitar que es produeixin incendis, minimitzar-ne l’impacte i garantir la seguretat de les persones en el cas que s’arribin a produir. Estan regulades per el RSCIEI (Reglament de Seguretat Contra Incendis en Edificis Industrials).

La normativa fa referència a una sèrie de mesures tècniques, però quines i en quina mesura són necessàries depèn sovint de la mida de la nau i de l’activitat que s’hi desenvolupi. 

Orientativament, la llista de mesures de protecció contra incendis que poden ser necessàries en una nau industrial són les següents:

  • Sistemes de detecció i d’alarma contra incendis.
  • Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis.
  • Sistemes d’hidrants contra incendis.
  • Extintors d’incendis.
  • Sistemes de boques d’incendi equipades.
  • Sistemes de columna seca.
  • Sistemes fixos d’extinció: per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada; per aigua nebulitzada; per escuma física; per pols; per agents extintors gasosos; per aerosols condensats.
  • Sistemes per al control de fums i de calor.
  • Mantes ignífugues.
  • Enllumenat d’emergència.
Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings