Your search results

És obligatori el certificat energètic a les naus industrials?

Una pregunta força freqüent a l’hora de comprar o llogar una nau industrial és si ens cal el certificat d’eficiència energètica. Aquest no és obligatori per a les naus industrials si a la referència cadastral indica que l’ús és per a magatzem i estacionament. Amb tot, cal fer-ne algunes puntualitzacions. Resolem els teus dubtes com a experts en lloguer de naus industrials amb més de 20 anys d’experiència.

Què és el certificat d’eficiència energètica?

És un document que reflecteix els consums d’energia estimats que les instal·lacions d’un immoble (qualsevol tipus d’edifici) emet en un any, així com les emissions de CO2 que produiria aquest consum d’energia estimat.

Aquest certificat té dos objectius principals. Per una banda, informar la persona que lloga o compra l’immoble del consum aproximat en kWh/m2 anual, i per l’altra per una qüestió de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

Per què les naus industrials no necessiten el certificat energètic?

Segons el Reial Decret 235/2013, apartat d), s’exclouen de l’obligació de tenir certificat energètic «edificis industrials, de defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.»

És a dir, no cal que en tinguin les zones de la nau industrial que es dediquen a la producció, o parts com tallers, magatzems, vestuaris, pàrquings, patis… Ja que aquestes instal·lacions es consideren no habitables. 

Hi ha altres casos en què aquest certificat no és obligatori:

  • Immobles que compten amb una declaració de protecció arquitectònica o històrica.
  • Construccions provisionals que no hagin de durar més de dos anys.
  • Immobles a la venda en què s’hagin de fer reformes importants o s’hagin d’enderrocar.
  • Immobles d’ús temporal, és a dir, que s’hagin de fer servir menys de quatre mesos a l’any, i que per tant consumeixin menys d’un 25% del que haurien de consumir anualment.

En el cas de les naus diàfanes, és a dir, naus de nova construcció amb exteriors acabats però que no han estat condicionades a l’interior —perquè no tenen ús ni activitat prèvia—, tampoc no és obligatori, ja que s’entén que encara no hi ha consum. El certificat energètic s’ha de fer juntament amb el Projecte de Reforma i Activitat, que farà l’empresa que adquireixi o llogui la nau. Per tant, no és obligatori en el moment de l’operació de compravenda o lloguer, però pot ser-ho en el cas que, com veurem tot seguit, es destinin a oficines 50 m2 o més útils.

Les oficines, només si la superfície útil és igual o superior a 50 m2

L’única excepció que ens podem trobar són les parts destinades a oficines —i per extensió, a zones obertes al públic, com zona de vendes, atenció al client…—. Si la superfície útil d’aquestes oficines és igual o superior a 50 m2 útils, sí necessiten certificat energètic. En aquest cas, s’haurà de certificar aquesta part de les instal·lacions, no la nau sencera.

No és obligatori, però pot ser un valor afegit

Tot i que, com hem vist, el certificat energètic no és obligatori per a les naus industrials, tret del cas de les oficines d’una certa mida, sí que pot ser un valor afegit en una operació de compravenda o lloguer.

Per això, cada cop més hi ha naus industrials que compten amb certificació energètica, però és una qüestió de posar en valor el consum més eficient de la nau, no pel fet que sigui obligatori.

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings