Your search results

Els millors indicadors per mesurar la fabricació industrial

El fet de buscar una nau industrial, gestionar-ne la compra o el lloguer, i fer-hi el trasllat o el condicionament per a la nostra activitat és només el primer pas. Un cop tenim tota aquesta feina feta, que no és pas poca, comença la gestió del dia a dia i, sobretot, fer que tot plegat funcioni. I aquí ve un punt cabdal: Com podem comprovar que tot funciona? Evidentment les vendes i els beneficis són un bon indicador, però si només ens basem en això, que és un indicador de final de procés, quan les xifres no siguin les esperades serà difícil detectar i corregir en quin punt està el problema.

Per això, el més recomanable és tenir indicadors, o KPI, per mesurar diferents processos i línies de producció que ens permetin no només detectar on hi ha incidències que afectin els resultats, sinó analitzar les dades de forma històrica per ser proactius i poder actuar de forma preventiva, o simplement millorar la nostra eficiència operativa.

De forma molt resumida, un KPI (Key Performance Indicator), és un indicador que ens permet avaluar el desenvolupament, per exemple, d’una determinada tasca, procés, persona o departament. Hi ha una gran quantitat d’indicadors que podem analitzar en una empresa industrial, el primer pas serà definir quins són importants per a nosaltres, per evitar tenir bé un excés d’informació, bé informació insuficient que ens esbiaixi la percepció i, per tant, afecti negativament les decisions estratègiques.

Quins poden ser alguns d’aquests indicadors per a la fabricació industrial? En aquest article de Tecnología para la Industria ens expliquen els més habituals, tot i que com hem comentat, el que recomanem és que cada empresa triï els més adients d’acord amb els seus processos i tipus d’activitat.

 1. Eficàcia global dels equips o OEE: Compara les dades del temps de funcionament amb el temps de producció programat. És un indicador molt utilitzat, ja que permet detectar anomalies en les dades abans que es produeixi un problema que afecti la producció o en provoqui una aturada. Dins d’aquest indicador també mesurem el temps d’inactivitat programat i no programat de la màquina.
 2. Temps del cicle: Mesura el temps total des de l’inici de la fabricació fins al lliurament del producte al client final. No s’ha de confondre amb el KPI de ritme de producció o Takt Time, que mesura el temps màxim que es pot dedicar a produir un producte per complir amb els terminis de producció.
 3. Volum de producció: Ens indica quant pot produir la màquina en un període determinat. És molt útil per poder respondre a pics de demanda o detectar problemes de rendiment.
 4. Percentatges de manteniment: Quina és la ràtio de manteniment programat respecte de no programat. Si el manteniment no programat és molt elevat, i també tenim un temps d’inactivitat elevat, pot significar que el manteniment preventiu és insuficient.
 5. Taxa de devolució: Les devolucions dels clients poden indicar defectes en els productes. En aquest cas, és essencial esbrinar i classificar els motius de les devolucions.
 6. Rendiment de la primera passada: És a dir, el nombre de productes que es fabriquen correctament a la primera.
 7. Rendiment: Determina la capacitat productiva d’una màquina o línia de producció en un període de temps determinat. Si el KPI baixa, indica una disminució de l’eficiència.
 8. Treball de repàs: Ens indica el nombre de peces que necessiten ser revisades per algun defecte en la qualitat.
 9. Ús de la capacitat productiva: Indica la ràtio entre la capacitat productiva d’una línia i la que estem fent servir realment. Si el KPI és baix, significa que no estem aprofitant la capacitat de la línia o màquina, i això repercuteix en el cost del producte final.
 10. Termini de lliurament: Si no estem lliurant els productes dins dels terminis establerts, significa que la producció no és eficient, i a més repercuteix negativament en la satisfacció del client.

Altres KPI com la previsió de la demanda, el cost per unitat, la rotació de l’inventari, el trencament d’estocs, els costos evitats o la puntualitat dels proveïdors en els lliuraments també són útils per millorar l’eficiència del procés productiu.

Per altra banda, aquests KPI ens serveixen per mesurar l’eficiència de forma directa, però hi ha altres indicadors que estan més relacionats amb l’equip i que són tant o més importants per poder analitzar i millorar la productivitat: Són els KPI relacionats amb els recursos humans de la línia de producció:

 • Rendiment dels empleats, comparat amb els estàndards laborals definits.
 • Formació rebuda en àrees clau per a la producció.
 • Índex de rotació dels treballadors, que es pot combinar també amb la corba d’aprenentatge de la màquina, línia o procés.
 • Incidències de riscos laborals.
 • Relació cost-benefici per empleat.
 • Taxa d’absentisme.

També tenim KPI que, a més d’incrementar l’eficiència dels processos productius, ens ajuden a ser més sostenibles, com el cost energètic per unitat, o l’índex de malbaratament.

Aquests són només una mostra de tots els KPI que es poden aplicar per mesurar la producció industrial, tot i que com hem comentat, no cal tenir-ne un gran ventall, sinó aquells més rellevants per al nostre procés. A més, cal assegurar-nos que estem obtenint les dades correctament, sense biaixos, i que els analitzem de forma combinada, per no arribar a conclusions errònies.

Fonts:

Pere Masachs
Socio director de Masachs Industrial

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Ofereix el teu immoble

Compare Listings